fbpx

Orte & Räume auf dem Campus

Uni­ver­si­täts­ka­pel­le

Raum der Stil­le an der OTH

pan­ta rhei: kavár­na na univerzitě

Kde?

  • v budo­vě Stu­den­ten­haus, pří­mo nad piz­ze­rií na uni­ver­zi­tě v prv­ním patře (pokoj č. 1.28)

Kdy?

  • ote­vře­na kaž­dý den během seme­stru od pon­dělí do čtvrt­ka mezi 12:00 a 17:00

Co?

  • uvolnění, osvěžení (káva, bio-limoná­da), novi­ny, set­ká­ní se s druhými

»panta rhei — všechno teče«

„Co vlast­ně zna­mená pojem pan­ta rhei?“

Tak tuto otáz­ku si kla­dou sko­ro všich­ni stu­den­ti, kteří poprvé navš­tí­ví spo­leč­nou kavár­nu KHG a ESG v budo­vě Stu­den­ten­haus. Hes­lo naše­ho spo­leč­né­ho eku­me­nické­ho set­ká­vá­ní pochá­zí původ­ně z řeč­ti­ny a doslov­ně zna­mená »všech­no teče«. Tato věta zdo­bí i stě­ny pan­ta rhei, která je vlože­na do dvou půso­bi­vých uměleckých děl. Pan­ta rhei před­s­ta­vu­je oázu upro­s­třed uni­ver­zit­ní­ho stre­su, kde neus­tá­le »prou­dí« uvolnění a bezpečí.

Lidé přichá­ze­jí a odchá­ze­jí, sušen­ky plní žalud­ky stu­den­tů a hlav­ně teče prou­dem káva.  Nabíd­ka je boha­tá: čaj, stu­dené nápo­je, káva v růz­ných pod­o­bách: espres­so, cap­puc­ci­no, lat­te mac­chia­to- to všech­no při­pra­ve­no sym­pa­tický­mi dobro­volní­ky obou vys­o­koš­kol­ských stu­dents­kých far­nos­tí z výrob­ků fair tra­de. Kaž­dý je zde srdečně vítán. Je úplně jed­no, jes­t­li je stu­dent prv­ní­ho nebo už vyšší­ho roční­ku, chce si něco přečíst, s ostat­ní­mi se poba­vit nebo dobít ener­gii. Na tom­to mís­tě se pot­ká­va­jí lidé růz­né­ho cha­rak­te­ru, s růz­ný­mi život­ní­mi pos­to­ji, stu­den­ti růz­ných oborů, např. medi­cí­ny, teo­lo­gie, his­to­rie či jazy­ků. Pro­to se není tře­ba divit, že při toli­ka názo­rech a poh­le­dech, doj­de občas k zají­ma­vým a váš­ni­vým dis­ku­zím, díky kterým kavár­na ožije.

Pokud se však něk­do nerad zapo­ju­je do poli­tických dis­ku­zí, tak má mož­nost si něco zahrát. Na výběr má vel­ké množst­ví stolních her. Zde si urči­tě kaž­dý přij­de na své a může si tak být jist, že návš­tě­va této kavár­ny neby­la zbytečná.

Kaž­dý den od pon­dělí do čtvrt­ka zde také může­te pot­kat jed­nu kon­takt­ní oso­bu z KHG nebo ESG, která Vám zod­po­ví pří­pad­né otáz­ky či pomůže s pří­pad­ný­mi pro­b­lé­my. Vždy­cky jsou při­pra­ve­ni Vás vys­lyšet a těší se na výmě­nu zkušen­os­tí a náz­orů se stu­den­ty. Také je vždy­cky srdečně vítá­na i spo­lu­prá­ce ze stra­ny stu­den­tů, ať už při pří­pra­vě kávy nebo při doplňo­vá­ní suše­nek. Neboť jen tak může dojít k doko­na­lé­mu souži­tí mezi stu­den­ty, zaměst­nan­ci a dobro­volní­ky a může být usku­tečněn kon­cept kavár­ny pan­ta rhei „všech­no teče“. Toto jedi­neč­né mís­to je totiž vyt­voře­no ode VŠECH pro VŠECHNY.

Pokud máte ješ­tě nějaké otáz­ky, tak se může­te kdy­k­o­liv sta­vit v naší kavárně (v budo­vě Stu­den­ten­haus na uni­ver­zi­tě), která je ote­vře­na od pon­dělí od čtvrt­ka mezi 12:00 a 17:00. Stav­te se, vypla­tí se to…