Blaue Stun­de – večerní nedělní mše svatá

Pod hes­lem »Blaue Stun­de (*) – nedělní KHG mše sva­tá« Vás všech­ny srdečně zve­me kaž­dou nedě­li ve 21.00 do kos­te­la St. Paul. V klid­né atmos­fé­ře, za tlu­men­é­ho osvět­lení a svě­tel sví­ček tam sla­ví­me mši sva­tou. Mís­ta, kde se čtou jed­not­li­vé čás­ti lit­ur­gie, tzn. úvod, kyrie, kázá­ní a přím­lu­vy, jsou přiz­pů­so­be­na a čte­na ke sla­ví­cí farnosti.

Název »Blaue Stun­de« je bás­nickým poj­mem, který označu­je dobu mezi zápa­dem slun­ce a noční tmou a vys­ti­hu­je hlav­ně zvlá­št­ní večerní atmos­fé­ru této mše sva­té. Úda­jně už totiž prv­ní křesťa­né sla­vi­li mši sva­tou večer na ukon­čení celé­ho dne. Pro nás by tato KHG mše sva­tá měla mít 2 výz­na­my: na jed­nu stra­nu zakon­čit nedě­li (pře­de­vším těm, kteří se celý den uči­li ane­bo se večer vrá­ti­li z víken­du) a na dru­hou stra­nu umož­nit dobrý start do nové­ho týd­ne. Zvá­ni jsou zej­mé­na stu­den­ti a zaměst­nan­ci našich vyso­kých škol, ale i mla­dí lidé z Regens­bur­gu, kteří hle­da­jí pro ně přiz­pů­so­be­nou mši svatou.

(*) U čes­kých stu­den­tů v Regens­bur­gu je tato akce tak­též zná­má jako »Modrá hoďka«.

Takto se dosta­ne­te ke kos­te­lu St. Paul

Auto­busem č. 8

  • pří­jezd na zas­táv­ku Klen­ze­stras­se, jede kaž­dou hodinu a 22 minut nebo 52 minut
  • odjezd kaž­dou hodinu a 3 minu­ty nebo 33 minut (pos­led­ní jede ve 23:33)

Auto­busem č. 10

  • pří­jezd na zas­táv­ku Kir­che St. Paul, jede kaž­dou hodinu a 10 minut nebo 40 minut
  • odjezd kaž­dou hodinu a 28 minut (pos­led­ní ve 23:28)
WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner