Oslav Veli­ko­n­o­ce s ost­at­ní­mi v KHG

Jako kaž­dý rok vás srdečně zve­me k slavení Veli­ko­n­o­čních svát­ků v kap­li KHG, kde se může­me v malé sku­pině obzv­lá­šť inten­ziv­ně zabý­vat výz­na­mem Veli­ko­n­o­ční­ho poselst­ví pro náš osob­ní život. Letos při­pa­da­jí Veli­ko­n­o­ce již na obdo­bí výuky, a tak může tuto jedi­neč­nou atmos­fé­ru zažít více­ro z nás. Letos se těs­ně před Veli­ko­n­o­ce­mi budou konat pouliční exer­ci­cie, kte­ré nás – ste­jně jako ten­krát Ježíš – dove­dou k bola­vým mís­tům sociální­ho živo­ta v Regensburgu.

Na Zel­ený čtvr­tek 17. dub­na bude­me sla­vit mši sva­tou v 20:00 v kap­li. Poté vás zve­me na aga­pé a noční mod­lit­bu (bdění v Get­sem­an­s­ké zahradě).

Na Vel­ký pátek, 18. dub­na, si při­po­me­ne­me utrpení a smrt naše­ho Pána Ježí­še Kris­ta v 15:00 v naší kap­li na Wei­her­we­gu. Pos­lech­ne­me si paši­je, vyjá­dří­me naše pros­by za všech­ny lidi na zemi a uctí­me Ježí­šův kříž, který pro nás nez­na­mená hrů­zu a strach, ale má být zna­mením naděje.

Vel­kou noc – slav­nost Ježí­šo­va vzkří­šení jako vrchol Veli­ko­n­o­čních svát­ků – osla­ví­me v kap­li KHG na Veli­ko­n­o­ční nedě­li (20. dub­na) v 5:00 ráno. Zač­ne­me ven­ku před budo­vou, kde zapá­lí­me Veli­ko­n­o­ční oheň a novou Veli­ko­n­o­ční sví­ci. Se svět­lem se přes­un­e­me do kap­le, pos­lech­ne­me si čtení a evan­ge­li­um o vzkří­šení a bude­me spo­lečně sla­vit eucha­ris­tii. V rámci slav­nos­ti bude pokř­těn malý Simon Mei­er. Poté spo­lečně slav­nost­ně pos­ní­dá­me.

Cookie Consent mit Real Cookie Banner